Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitvaart Informatie Hulplijn.

Het copyright van alle teksten en documenten op deze website berust bij de Uitvaart Informatie Hulplijn.

Bezoekers van de website mogen (delen van) informatie, brochures en andere zaken downloaden en uitdraaien, uitsluitend voor eigen gebruik.

Naar boven Heeft u vragen? Bel gratis de Uitvaart Informatie Hulplijn: 0800 - 4444 000.

            Heel hartelijk bedankt voor uw mail met alle informatie! Wat fijn dat u zo veel voor mij hebt uitgezocht. Hier ga ik mee aan de slag.           

Mevrouw F. de Lenth